Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Turnusy rehabilitacyjne - limit środków PFRON wykorzystany.

Data publikacji: 2021-06-28

pfron

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że przyjęty limit środków PFRON, będących w dyspozycji tut. PCPR i przeznaczonych na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w bieżącym roku został wyczerpany. Złożone a niezrealizowane wnioski będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji zwolnienia się środków w tym zadaniu.

Stan na dz. 25-06-2021 r.:

  • wnioski złożone: 180
  • wnioski pozytywnie rozpatrzone - 177, w tym 63 z opiekunami

Środki przeznaczone na realizację zadania: 325 120 zł

Środki wykorzystane na realizację zadania: 324 402 zł

 

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2021r.

Data publikacji: 2021-06-28

pfron

W dniu 25-03-2021r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25-03-2021 r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021r. (ostatnia zmiana: z dnia 24-06-2021 r.)

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2021r."

Turnusy rehabilitacyjne - informacja w sprawie uczestnictwa.

Data publikacji: 2021-05-17

Szanowni Państwo,

od dnia 15-05-2021 do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabili-tacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.
Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych dla uczestnika i opiekuna, jest skierowanie wystawione:
1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: § 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia  06-05-2021r.(ostatnia zmiana: rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz.U. z 2021r. poz. 905).

Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2021.

Data publikacji: 2021-05-17

Zgodnie z Obwieszczeniem MRiPS w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej z dnia 10 marca 2021r. (M.P. z 2021r. poz. 282) od dnia 01 czerwca 2021r. zmienia się wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt 1 i 2; art. 81 ust.1 i 2; art. 146 ust.2; art. 149 ust.1 pkt 1, pkt 2 lit.a, lit.b, lit.c; art. 150 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

art. 80 ust.1 - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
1) z kwoty 694 zł na kwotę nie mniej niż 746 zł miesięcznie
2) z kwoty 1052 zł na kwotę nie mniej niż 1131 zł miesięcznie

art. 81 ust.1 - na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 211 zł na kwotę nie mniej niż 227 zł miesięcznie

art. 81 ust.2 - na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka - z kwoty 211 zł na kwotę nie mniej niż 227 zł miesięcznie

 

Czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości kwot świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej od czerwca 2021."

4 czerwca 2021 r. - informacja o dniu wolnym od pracy.

Data publikacji: 2021-05-11

W roku 2021 dzień dodatkowo wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 01-05-2021r. zostanie wykorzystany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w dniu 04-06-2021r.

W związku z tym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.
Prosimy o załatwianie spraw w innym dogodnym dla Państwa terminie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data publikacji: 2021-04-30

Logo flaga i herb PL

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 "

Przywrócono działanie połączeń stacjonarnych z tut. PCPR - usunięcie awarii !

Data publikacji: 2021-04-23

Informujemy, że przywrócono połączenia stacjonarne z tut. PCPR.

W celu telefonicznego załatwiania spraw prosimy wybierać  numery stacjonarne

65 546 4333

65 546 7375

 

Uwaga! Awaria telefonów!

Data publikacji: 2021-04-22

Ze względu na czasowy brak możliwości połaczeń telefonicznych z tut. PCPR za pomocą numerów:

65 546 4333

65 546 7375

należy wybrać numer komórkowy 607 395 721.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Dofinansowania z PRFON - dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków w powiecie rawickim w roku 2021.

Data publikacji: 2021-04-20

pfron

Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie rawickim w roku 2021.

Dotyczy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:

  1. zakupu przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
  2. likwidacji barier technicznych,
  3. likwidacji barier w komunikowaniu się,
  4. likwidacji barier architektonicznych,
  5. sprzętu rehabilitacyjnego.

Załączniki:

  1. Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w powiecie rawickim w roku 2021. (plik pdf 201KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu