Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Data publikacji: 2018-03-10

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim jest PCPR w Rawiczu. W ramach PCPR utworzono zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej (podstawa prawna: art. 76 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. z 2017 poz. 697 z późn.zm.)

Czytaj całość publikacji "Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej"

Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Data publikacji: 2018-06-16

Dnia 14 czerwca br. pięć rodzin z terenu powiatu rawickiego zakończyło z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze przeprowadzone przez tut. Centrum. Szkolenie programem "PRIDE" odbywało się w okresie od 15.03.br do 14.06.br. w łącznej liczbie 65 godzin, w tym 10 godzin obowiązkowych praktyk (w tej edycji szkolenia odbyły się one w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie).
Pozytywne świadectwo ukończenia szkolenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego, które uprawnia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka. Zaświadczenie Kwalifikacyjne, wydaje się na pisemny wniosek kandydatów. Zawiera ono potwierdzenie ukończenia tego szkolenia oraz spełniania warunków, o których mowa w art. 42. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - ustalanych na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.
Wszyscy kandydaci złożyli wnioski o wydanie ww Zaświadczenia.
 

Zakończenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Efekty pracy ORPZ w Powiecie Rawickim - sprawozdanie za rok 2017.

Data publikacji: 2018-04-12

Przyjęte Uchwałą nr XL/311/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018r.

Załączniki:

  1. Efekty pracy ORPZ w Powiecie Rawickim - sprawozdanie za rok 2017. (plik pdf 221KB)

Zostań rodzicem zastępczym !

Data publikacji: 2018-03-10

PCPR w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!
Zgodnie z art. 44 ustawy z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
PCPR w Rawiczu zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z problematyką pieczy zastępczej i wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka !

Czytaj całość publikacji "Zostań rodzicem zastępczym ! "

Filharmonia Familijna i

Data publikacji: 2016-04-08

W dniu 03.04.2016r., w ramach Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017, zorganizowano wyjazd dla dzieci i ich opiekunów do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na spektakl z cyklu Filharmonia Familijna pn. OKU-LA-LA-RY. Podczas koncertu publiczność miała okazję wysłuchać znane wszystkim wiersze Juliana Tuwima zaśpiewane przez zespół Spirituals Singers Band przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego oraz grupy muzycznej Kameleon Trio. W wycieczce udział wzięły 54 osoby.

Narodowe Forum Muzyki WrocławNarodowe Forum Muzyki WrocławNarodowe Forum Muzyki Wrocław
Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu