Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powrót

"RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" - sprawozdanie z realizacji Projektu w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Data publikacji: 2019-01-31

fepr-efs

W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+). Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w POWIAT RAWICKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w partnerstwie z: Gminą Rawicz/ Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu, Gminą Bojanowo/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bojanowie, Gminą Miejska Górka/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, Gminą Jutrosin/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Gminą Pakosław/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu, Stowarzyszeniem Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce zakończyło realizację Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu było: Zwiększenie dostępu 222 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r..

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu: 1 022 835,32 PLN, w tym:
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 971 693,55 PLN
Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego: 51 141,77 PLN

Całkowita wartość na zakończenie projektu: 910 084,39 PLN, w tym:
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:862 185,21 PLN
Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego: 47 899,18 w tym wkład PCPR: 5 854,94 PLN

Od początku realizacji w Projekcie uczestniczyło 325 osoby (205K, 120M) zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne z powodu choroby czy też wieku, dzieci przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. z terenu Powiatu Rawickiego.

Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników Projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie Projektu i zaakceptowany merytorycznie przez IZ obejmuje: działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.

Działania realizowane w ramach Projektu (formy wsparcia dla uczestników):
1) wsparcie 12 rodzin dysfunkcyjnych przez Asystenta Rodziny (MGOPS w Rawiczu),
2) wsparcie 2 rodzin dysfunkcyjnych przez Rodziny Wspierające (MGOPS w Rawiczu),
3) psychoterapia dla 6 (K:4, M:2) dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (PCPR),
4) Szkoły dla Rodziców (OPS w Bojanowie, OPS w Miejskiej Górce, MGOPS w Jutrosinie, GOPS w Pakosławiu)- w zajęciach uczestniczyły 78 osoby (rodzice z dziećmi).
5) Specjalizowane usługi opiekuńcze dla 62 osób (K: 44, M:18) (MGOPS w Rawiczu, OPS w Bojanowie, OPS w Miejskiej Górce, MGOPS w Jutrosinie, GOPS w Pakosławiu),
6) utworzenie i doposażenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (MGOPS w Rawiczu, OPS w Bojanowie, GOPS w Pakosławiu)- od początku Projektu z wypożyczalni skorzystało 75osób,
7) wsparcie 15 osób z niepełnosprawnościami przez Asystenta osobistego (PCPR),
8) Grupa Wsparcia dla 12 opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym:
- zajęcia prowadzone przez psychologa (Stowarzyszenie ),
- szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
- poradnictwo dietetyczne dla 12 osób z niepełnosprawnościami i ich 3 opiekunów,
9) zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uczestnikom Projektu (MGOPS w Rawiczu).
10) świadczenia wypłacane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej: 2. uczestnikowi projektu (PCPR).
11) szkolenie dla 4 rodziców zastępczych na rodziny zastępcze zawodowe, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego (PCPR),
12) szkolenie dla 4 kandydatów na rodziny zastępcze specjalistyczne (PCPR),
13) szkolenie dla 20 osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą celem nabycia i/lub podnoszenia kompetencji w zakresie Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi (PCPR),
14) szkolenie dla 4 osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą wraz z otoczeniem zapobiegające wypaleniu zawodowemu i podnoszące kompetencje (PCPR),
15) 10-dniowe szkolenie dla prowadzących rodzinną pieczę zastępczą wraz z otoczeniem zapobiegające wypaleniu zawodowemu i podnoszące kompetencje (50os.) (PCPR).

Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu