Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2016-11-03

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

czytaj całość publikacji "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"


RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - działania Partnerów.

2017-03-03

MGOPS RAWICZ:
www.ops.rawicz.pl
GOPS PAKOSŁAW:
www.ops.pakoslaw.pl
MGOPS JUTROSIN:
www.jutrosin.opsinfo.pl
OPS BOJANOWO:
www.opsbojanowo.pl
OPS MIEJSKA GÓRKA:
www.miejska-gorka.pl/pl/10864/169139/Wielkopolski_Regionalny_Program_Operacyjny.html


Podsumowanie stanu realizacji projektu .

2018-02-21

W roku 2017 z terenu Powiatu Rawickiego do Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” przystąpiły 282 osoby (180 K, 102 M) zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne z powodu choroby czy też wieku, dzieci przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny dysfunkcyjne z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.
Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników Projektu zawarty we wniosku o dofinansowanie Projektu i zaakceptowany merytorycznie przez IZ obejmuje: działania poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.

czytaj całość publikacji "Podsumowanie stanu realizacji projektu . "


SZKOLENIE DLA 4 KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”

2017-11-30

W dniu 27 listopada 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: SZKOLENIE DLA 4 KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”.
Planowany termin realizacji zadania: 02 grudnia – 11 grudnia 2017r. w wymiarze: 20 godzin szkoleniowych.
Planowany harmonogram szkolenia:
02 grudnia 2017r., godz. 8:00 – 11:45 (5 godzin szkoleniowych)
04 grudnia 2017r., godz. 15:00 – 18:45 (5 godzin szkoleniowych)
09 grudnia 2017r., godz. 08:00 – 12:30 (6 godzin szkoleniowych)
11 grudnia 2017r., godz. 15:30 – 18:00 (4 godzin szkoleniowych)
Miejsce realizacji: PCPR , ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
Całkowita wartość usługi brutto: 3 200zł.
Wykonawca: Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń .


PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”

2017-09-07

W dniu 01 września 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Planowany termin realizacji zadania: od 01 września 2017r. do 30 listopada 2017r. w wymiarze: 135 godzin
Harmonogram: ustalany indywidualnie z osobą objętą wsparciem (w okresie realizacji zadania, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00)
Planowana liczba osób objętych wsparciem: 15
Miejsce realizacji: teren powiatu rawickiego/miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem
Całkowita planowana wartość usługi brutto: 12 150zł.
Wykonawca:
Gabinet Dietetyczny Anna Glapiak, ul. 3 Maja 34, 63-900 Rawicz.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.

2017-08-23

W dniu 23.08.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - „PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Gabinet Dietetyczny Anna Glapiak, ul. 3 Maja 34, 63-900 Rawicz.
Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl


Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.

2017-07-26

W dniu 26 lipca 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – „PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Szczegóły patrz: www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”

2017-07-13

W dniu 22 czerwca 2017r. zostały podpisane umowy na realizację zadania ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
Planowany termin realizacji zadania: lipiec 2017r. – grudzień 2018r. w wymiarze: 2 430 godzin
Harmonogram: ustalany indywidualnie z osobą objętą wsparciem (w okresie realizacji zadania, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00)
Planowana liczba osób objętych wsparciem: 15
Miejsce realizacji: teren powiatu rawickiego/miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem
Całkowita planowana wartość usługi brutto: 60 750zł.
Wykonawcy:
1. Małgorzata Grzegorzewska
2. Ilona Krzysztofiak
3. Romana Becela


10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”

2017-06-14

W dniu 05 czerwca 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: 10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”
Planowany termin realizacji zadania: 20 sierpnia - 29 sierpnia 2017r.

czytaj całość publikacji "10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” "


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17.

2017-06-13

W dniu 13.06.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez:
1. Małgorzata Grzegorzewska , zamieszkała: Bojanowo
2. Ilona Krzysztofiak, zamieszkała: Rawicz
3. Romana Becela, zamieszkała: Rawicz

Szczegóły patrz: www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17.

2017-05-22

W dniu 22.05.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - 10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE– w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich-Grzegorzewska ul. Średnia 11, 64-100 Leszno

Szczegóły patrz:www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl


Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17.

2017-05-08

W dniu 08 maja 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl
www.bazakonkurencyjności.gov.pl


Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17.

2017-04-21

W dniu 21 kwietnia 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – 10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl


SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”

2017-04-06

W dniu 06 kwietnia 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”
Planowany termin realizacji zadania: 08 kwietnia - 18 maja 2017r. w wymiarze: 25 godzin szkoleniowych.
Planowany harmonogram szkolenia:
08 kwietnia 2017r., godz. 8:00 – 12:30 (5 godzin szkoleniowych)
20 kwietnia 2017r., godz. 15:30 – 20:00 (5 godzin szkoleniowych)
27 kwietnia 2017r., godz. 15:30 – 20:00 (5 godzin szkoleniowych)
11 maja 2017r., godz. 15:30 – 20:00 (5 godzin szkoleniowych)
18 maja 2017r., godz. 15:30 – 20:00 (5 godzin szkoleniowych)
Miejsce realizacji: PCPR , ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
Całkowita wartość usługi brutto: 4 000zł.
Wykonawca: Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń .


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17.

2017-04-04

W dniu 04.04.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń .

Szczegóły patrz:www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl


Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17.

2017-03-24

W dniu 24 marca 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl


SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE „PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI” – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”

2017-03-16

W dniu 03 marca 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE „PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI” – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”
Planowany termin realizacji zadania: 20-21 marca 2017r. w wymiarze: 10 godzin szkoleniowych
Harmonogram szkolenia:
20 marca 2017r., godz. 9:00 – 15:00 (5 godzin szkoleniowych)
21 marca 2017r., godz. 9:00 – 15:00 (5 godzin szkoleniowych)
Miejsce realizacji: PCPR , ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
Całkowita wartość usługi brutto: 4 260zł.
Wykonawca: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, os. Tysiąclecia 71/A, 61-255 Poznań.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: PCPR.230-8/17.

2017-02-20

W dniu 20.01.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE „PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI” – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, os. Tysiąclecia 71/A, 61-255 Poznań.
Szczegóły patrz:www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl


Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2017r. znak: PCPR.230-8/17.

2017-02-08

W dniu 08 lutego 2017r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE „PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI” – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Szczegóły patrz:
www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl


PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.

2017-01-27

W dniu 24 stycznia 2017r. została podpisana umowa na realizację zadania: PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Planowany termin realizacji zadania: styczeń 2017r. – grudzień 2018r. w wymiarze: 384 godzin (w załączeniu planowany harmonogram realizacji zadania).
Miejsce realizacji: Centrum Psychologiczne, ul. Plac Wolności 4, 63-900 Rawicz.
Całkowita wartość usługi brutto: 34 560zł.
Wykonawca: Marta Niemczynowska.

Dołączone pliki:


Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Szkoła dla Rodziców”

2017-01-25

Do dnia 27 stycznia 2017r. można składać oferty w odpowiedzi na świadczenie usług – SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Realizatorzy zadania:
Gmina Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gmina Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gmina Pakosław/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Szczegóły patrz:
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.12.2016r. znak: PCPR.230-99/16.

2017-01-18

W dniu 18.01.2017r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez p. Martę Niemczynowską.

Szczegóły patrz:
strona główna: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE
BIP PCPR: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE


Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.12.2016r. znak: PCPR.230-99/16.

2016-12-28

W dniu 28 grudnia 2016r. Powiat Rawicki/PCPR w Rawiczu wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług - PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Termin składnia ofert: 5 stycznia 2017r. do godz.13:00.
Szczegóły patrz:
strona główna: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE
BIP PCPR: zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE_ZAPYTANIA OFERTOWE


Rekrutacja do projektu.

2016-11-22

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu.
Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu. "

Dołączone pliki:


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020.

2016-11-04

20 października 2016r., Poznań - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 ( nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0008/15-00).
Strony umowy:
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego - działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez : Katarzynę Trzaskę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Powiat Rawicki - działający w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Ewę Szczepaniak - kierownik PCPR w Rawiczu.


Podpisanie umowy o partnerstwie.

2016-11-04

09 września 2016r. - podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

czytaj całość publikacji "Podpisanie umowy o partnerstwie."


Wniosek o dofinansowanie w ramach EFS.

2016-11-04

14 lipca 2016r. - Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji